چهارشنبه 25 تیر 1399

فهرست اصلی

نمایندگی و برندهای قابل ارائه

arc-logo

ozone00011

systea-logo2

ارتباط با ما

اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی- شماره ۱۱۰- ساختمان فراشیمی
تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com

 
 

تاکتیک

چاپ

 

الف) بازبینی، اصلاح و بهبود فرآیند نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی با تاکید بر اصل مشارکت و تمرکز زدایی و تکیه بر کار کارشناسی، دانش سازمانی و خردجمعی

ب) توسعه سرمایه انسانی شرکت، از طریق برقراری ارتباط نظام مند بین واحد های متولی، منابع انسانی، آموزش هدفمند و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان

ج) اصلاح و ارتقای نظام خدمات رسانی به مخاطبان، از طریق باز بینی در سطوح کمی و کیفی خدمات رسانی، چگونگی گستردگی فعالیت و ساز و کارهای اجرایی (دستی و مکانیزه)

د) باز بینی و اصلاح در نظام های آمار و اطلاعات، بودجه و مالی با تاکید بر تعامل آنها با رویکرد ارتقای این نظام در جهت مهیا کردن مکانیزم مناسب سیاستگذاری و لحاظ اصول نظارت پذیری و کنترل

ه) بهبود مدیریت منابع و مصارف در واحدها ی مختلف شرکت

و) ارتقای کارایی و اثر بخشی خدمات مهندسی و بهبود مدیریت در جهت کاهش نسبت مصارف به منابع آن، با تاکید بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات، از طریق اصلاح نظام مدیریتی

ز) اصلاح مناسبات اجتماعی و فرهنگی شرکت، با تاکید بر فعالیت های آگاهی رسانی، دانش افزایی و ارتقای از سازوکارهای مرتبط با شرکت